Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Εὐφροσύνης σήμερον, ἡ οἰκουμένη, ἐπληρώθη ἅπασα, ἐν τῇ εὐσήμῳ Ἑορτῇ, τῆς Θεοτόκου κραυγάζουσα· Αὕτη ὑπάρχει, σκηνὴ ἐπουράνιος


Δεῦτε πιστοὶ συνελθόντες,
ᾠδαῖς τιμήσωμεν,
τὴν ἐκ μητρὸς ἀγόνου, παραδόξως τεχθεῖσαν,
Θεόνυμφον Μητέρα, τοῦ Ποιητοῦ,
καὶ σὺν παρθένοις λαμπάσι τε,
προσυπαντήσωμεν ταύτῃ ἐν τῷ Ναῷ,
εἰσιούσῃ εἰς τὰ Ἅγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου