Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν,
ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ' ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν,
μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ' ἡμῶν,
ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις,
ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον
τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου