Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Ταῖς τῆς σῆς ἀθλήσεως λαμπηδόσι, περιλαμπόμενος ἡμᾶς, τοὺς πίστει τιμῶντας, τὴν μνήμην σου περίσῳζε, Βαρλαὰμ ταῖς πρεσβείαις σου


Ἱερέα προσάγοντα, καὶ ἀμνὸν προσαγόμενον,

τὸν αὐτὸν ἀμφότερα σε Πανεύφημε,

περιχαρῶς ὀνομάζομεν,

ὡς ὄντα ἑκάτερα·

σεαυτὸν δὲ τῷ Θεῷ,

ὡς πανάμωμον σφάγιον, ὡλοκαύτωσας,

τῷ πυρὶ τῶν βασάνων,

ὃν δυσώπει,

τοῦ σωθῆναι τοὺς τιμῶντας,

τὴν παναοίδιμον μνήμην σου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου