Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Παγκόσμιος σήμερον ἡμῖν, λαμπρὰ πανήγυρις, ἡ τῶν Μαρτύρων Χριστοῦ, περιαυγάζουσα χάριτι, τῶν θαυμάτων τοὺς προστρέχοντας, καὶ χαρμονῇ πνευματικῇ


Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες,
τοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀριστέας,
ὕμνοις τιμήσωμεν,
Γουρίαν, Ἄβιβον καὶ Σαμωνᾶν,
ὅτι παραδόξως ἐνεργοῦσι τοῖς θαύμασιν·
ὅρκῳ γὰρ οὐ παρεῖδον μεταναστεῦσαι κόρην,
ἀλλ' ἐκπληροῦντες τὸ αἴτημα,
τὴν παῖδα διεσώσαντο,
παρανόμῳ Γότθῳ, ἄμυναν ποιήσαντες.
Δι' ὧν Χριστὲ ὁ Θεός,
ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος,
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου