Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Mατθαίου μνήμης, τι αν γένοιτο χαριέστερον;Κροτήσωμεν ἐν ᾄσμασι σήμερον πιστοί,
ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ σεπτοῦ Ἀποστόλου, καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου·
οὗτος γὰρ ῥίψας τὸν ζυγόν, καὶ τὸν χρυσὸν τοῦ τελωνείου,
ἠκολούθησε Χριστῷ,
καὶ κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου θεῖος ἐχρημάτισεν·
ὅθεν ἐξῆλθε προφητικῶς ὁ φθόγγος αὐτοῦ, εἰς τὴν οἰκουμένην,
καὶ πρεσβεύει
σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου