Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.Βαρθολομαίος για τον κοιμηθέντα Πατριάρχη τής Σερβίας Παύλο


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Δήλωσις του Οικουμενικού Πατριάρχου διά την κοίμησιν του Πατριάρχου των Σέρβων Παύλου

Μετά λύπης επληροφορήθημεν σήμερον εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον την εν Κυρίω κοίμησιν του αδελφού Πατριάρχου των Σέρβων κυρού Παύλου. Τελέσαντες τρισάγιον εις το τέλος του εσπερινού της εορτής του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου εδεήθημεν όλη ψυχή και καρδία υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας αυτού ψυχής εν χώρα ζώντων, ήδη δε συλλυπούμεθα την σεβασμίαν Ιεραρχίαν, τον ευαγή κλήρον και τον πιστόν λαόν της αδελφής Εκκλησίας της Σερβίας, οι οποίοι όλοι κλαίουν δια την απώλειαν του σεπτού Πρωθιεράρχου των. Μόνον ο Πατριάρχης Παύλος χαίρει σήμερον δια την μετάβασίν του εις τους ουρανούς.
Επικαίρως επαναλαμβάνομεν τους λόγους του Σέρβου ποιητού Μ. Μπέτσκοβιτς διά τον αοίδιμον Πατριάρχην: «Κανείς εις την θορυβωδεστάτην εποχήν μας δεν ωμίλει τόσον χαμηλοφώνως και κανείς δεν ηκούετο μακρύτερα. Κανείς δεν ωμίλει ολιγώτερον και η ομιλία του να έλεγε περισσότερα. Κανείς εις την τόσον εθελοτυφλούσαν εποχήν μας δεν αντίκρυζε την αλήθειαν με περισσοτέραν αταραξίαν». Αιωνία αυτού η μνήμη! Είθε ο Κύριος και Δομήτωρ της Εκκλησίας να αναδείξη άξιον διάδοχον αυτού επί κεφαλής της Αγιωτάτης Εκκλησίας Σερβίας και πατέρα του ενδόξου Σερβικού Έθνους δια να συνεχίση την κατηξιωμένην πρωθιεραρχικήν διακονίαν εκείνου και να διαφυλάξη τας παραδόσεις και τα ιδανικά του λαού του.


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

πηγή:Φώς Φαναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου