Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Θαυμάτων πολλῶν, δεξάμενος ἐνέργειαν, σημείοις φρικτοῖς, τοὺς δαίμονας ἐπτόησας, καὶ τὰς νόσους ἤλασας τῶν ἀνθρώπων, πάνσοφε ΓρηγόριεἹερωσύνης τὴν ψῆφον, θεόθεν δεξάμενος,
καὶ τὸ θεῖον δέρας ἐξ ὕψους περιβαλόμενος,
τοὺς πρὶν τῆς ἀπιστίας υἱούς,
τέκνα φωτός, καὶ κληρονόμους ἀνέδειξας Θεοῦ,
σοφίας χάριτος, ἐκχυθείσης ἐν χείλεσί σου,
παραδόξων πραγμάτων αὐτουργέ,
παμμάκαρ Γρηγόριε·
διὸ καὶ νῦν ἐν τῇ μνήμῃ σου,
αἴτησαι Χριστὸν τὸν Θεόν,
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου