Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ:" ...η αίρεσις ως σύστημα πλάνης,αντιπροτείνει,έναν άλλον δρόμον, ο οποίος δεν θεραπεύει την ύπαρξιν..."


«Είναι γνωστόν ότι αναμφιβόλως η αίρεσις ως φαινόμενον έχει μίαν μόνιμον παρουσίαν εντός του χρόνου και αποτελεί μίαν ψευδεπίγραφον πρότασιν «ζωής», η οποία επιχειρεί να αποσπάση τον άνθρωπον από τον φυσικόν χώρον της κατά Χριστόν θεραπείας του και δοξασμού του, που είναι το Σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Ο εκκεντρισμός του κάθε Χριστιανού εις το εκκλησιαστικόν Σώμα δια του Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος και η μεταστοιχείωσίς του εις καινήν κτίσιν (Β Κορ. 5, 17), έχει ως τελικόν σκοπόν αφ’ ενός μεν, την υπέρβασιν του γεγονότος του θανάτου και, αφ’ ετέρου, να καταστήση αυτόν εσαεί κοινωνόν της ακτίστου δόξης του Τριαδικού Θεού. Εις την εμπειρικήν αυτήν πρότασιν ζωής της Εκκλησίας μας, η οποία αποδεικνύεται εις τα πρόσωπα και τους τρόπους τελειώσεως των Αγίων της, η αίρεσις ως σύστημα πλάνης, αντιπροτείνει, απαιτούσα μάλιστα ενίοτε δια τον εαυτόν της ένα είδος αποκλειστικότητος, έναν άλλον δρόμον, ο οποίος δεν θεραπεύει την ύπαρξιν και δεν την μεταστοιχειώνει κατά Χριστόν…

Η μετά σαφηνείας και πληρότητος δυνατότης οριοθετήσεως της Ορθοδόξου Πίστεως προϋποθέτει σαφώς και τον ορθόν τρόπον κατανοήσεως της προελεύσεως και των εκδηλώσεων των διαφόρων αιρέσεων.
Δια τον λόγον αυτόν, η θεματολογία της παρούσης Συνδιασκέψεως παρουσιάζει το ιδικόν της ενδιαφέρον, το οποίον καθίσταται εξαιρετικώς επίκαιρον εις μίαν εποχήν συγχύσεως ως η σημερινή».


Απόσπασμα μηνύματος Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ,
στήν ΚΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου