Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Λαός τού Βραχωρίου, άμα Αιτωλίας, και τής Ελλάδος φρουρούς υμάς κέκτηται, σύν Άλλω Λάμπρε θεόφρον, θείε Θεόδωρε


Θεόδωρος συν Άλλω και Λάμπρος δι' αγχόνης,
εκ γης αρθέντες προς πόλον, Χριστώ ζώσιν.


Ούτοι οί θείοι αθληταί
κατά τά χρόνια της Τουρκοκρατίας ήσαν,
εκ της Πελοποννήσου καταγόμενοι.

Ευσεβείς έμποροι όντες εν Ιωαννίνοις ειργάζοντο.

Διερχόμενοι δε εκ Βραχωρίου, δια την πατρίδα τους πορευόμενοι, βουλόμενοι αποφυγείν τον εις αυτούς επιβαλλόμενον υπό των Τούρκων φόρον, υπεκρίθησαν Τούρκοι είναι και επέτυχον του σκοπού των.

Διαισ­θανόμενοι οι Τούρκοι την πλάνην αυτών έφερον βιαίως αυ­τούς εις τον Τούρκον διοικητήν, ός προσεπάθησε Μωαμεθανούς γενέσθαι αυτούς.

Ούτοι οι ευλογημένοι, υπομείναντες πολλάς άλλας βασάνους, τόν Χριστόν δε μη αρνησάμενοι, παρέδωκαν την αγίαν ψυχήν των εις τον Χριστόν αγχόνη τελειωθέντες την 2αν Νοεμβρίου εν έτει, αφπς' (1786) εις 3 διάφορα σημεία της πόλεως του Βραχωρίου.

Ταις Αυτών αγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου