Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Αγαλλιάσθω σήμερον, η πόλις Βραχωρίου, Χριστόν απαύστως ευχαριστούσα τόν δόντα ώς πύργους ασφαλείς, τούς τόπους τής αθλήσεως τών μαρτύρων αυτού

Τους Βραχωρίου βοηθούς και αντιλήπτορας,

τους τη αθλήσει αυτών τούτο αγιάσαντας,

πίστει άπαντες συνέλθωμεν εκβοώντες,

ως τυχόντες παρρησίας προς τον Κύριον,

εξ Αιρέσεων και νόσων ημάς ρύσασθε,

ίνα κράζωμεν,

Θείοι μάρτυρες χαίρετε.

Άγγελοι αοράτως άδουσί σοι απαύστως συν μάρτυσι, Χριστέ Παντοκράτορ.

Και νυν ως Θεόν Λόγον επί γης τους κηρύξαντάς σε τόν Χριστόν, Κύριε, οπλίτας σου,

υμνούμεν εκβοώντες προς αυτούς τοιαύτα:

Χαίρετε, δι’ ών ο Χριστός εκηρύχθη,

χαίρετε, δι’ ών ο εχθρός επατήθη.

Χαίρετε, τον κόσμον τοις άθλοις φωτίσαντες,

χαίρετε, εν σκότει τον Βελίαρ βυθίσαντες.

Χαίρετε, πάντων απροσμάχητοι ορθοδόξων οι φρουροί,

χαίρετε, πάσαν οι διώκοντες των αιρέσεων αχλύν.

Χαίρετε, υπ’ αδίκων των κριτών δικασθέντες,

χαίρετε, υπό δικαίου του Κριτού οι στεφθέντες.

Χαίρετε, Χριστόν τη αγχόνη δοξάσαντες,

χαίρετε, αεί μετ’ αυτού συνδοξαζόμενοι.

Χαίρετε, κλεινοί Βραχωρίου προστάται,

Χαίρετε, ταχινοί πασών νόσων διώκται,

Θείοι μάρτυρες χαίρετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου