Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Ἄσωτος εἴ τις, ὡς ἐγώ, θαρρῶν ἴθι. Θείου γὰρ οἴκτου πᾶσα ἤνοικται θύρα...


"Αδελφός ηρώτησε τον αββάν Ποιμένα, λέγων:

Εποίησα αμαρτίαν μεγάλην, και θέλω μετανοήσαι τρία έτη.

Λέγει αυτώ ο Γέρων:
πολύ εστίν.

Και είπεν αυτώ ο αδελφός.

Αλλά έως ενιαυτού;

Και είπεν πάλιν ο Γέρων:πολύ εστίν.

Οι δέ παρόντες έλεγον:έως τεσσαράκοντα ημέρων;

Και πάλιν είπε:

πολύ εστιν
είπε δε, εγώ λέγω ότι εάν έξ΄όλης καρδίας μετανοήση άνθρωπος, και μη προσθή έτι ποιείν την αμαρτίαν,
και είς τρείς ημέρας δέχεται αυτόν ο Θεός"(Μigne 65,323)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου