Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:"Άλλα τα ρήματα του μετανοούντος , και άλλα τα δώρα του δεχομένου την μετάνοιαν..."


Και ερώ, πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν, και ενώπιον σου,
και ούκ έτι ειμί άξιος κληθήναι υιός σου,
ποίησόν με ώς ένα των μισθίων σου.


Άλλα τα ρήματα του μετανοούντος ,
και άλλα τα δώρα του δεχομένου την μετάνοιαν.


Ο από αμαρτιών είς μετάνοιαν ερχόμενος, ού φαντάζεται βασιλείαν ουρανών,
ούκ άξιον εαυτόν κρίνει ζωής αιωνίου,
αλλά μόνην μίαν έχει προσευχήν ρυσθήναι από γεένης.


Αυτός μέν ούν μικρά προσδοκά,
ο δέ Θεός άφθονον αυτώ τον πλούτον της ευεργεσίας χαρίζεται.


Αλλ΄ ώ του θαύματος!

Επενόησε μόνον την μετάνοιαν,
και ο πατήρ ευθέως έφθασε τη φιλανθρωπία.


Ούκ ανέμεινε δέξασθαι τα ρήματα της εξομολογήσεως
αλλά προέλαβε την αίτησιν, κατά το ειρημένον,
πριν επικαλέση με, ερώ,

Ιδού πάρειμι.


Είδε τον υιόν μακρόθεν ερχόμενον, και υπήντησεν αυτώ.


Οράς, πως φθάνει η φιλανθρωπία την μετάνοιαν;


Του έν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου

λόγος: "εις τον άσωτον υιόν, και περί μετανοίας,
και είς το ξύλον γνωστόν καλού και πονηρού, και εις τον ληστήν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου