Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχήν, καὶ τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν, ὅπως ἴδω καθαρῶς, καὶ κηρύξω σε Θεόν

Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς,
καθως εἶπεν ἐν Εὐαγγελίοις
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν
·
ἐν αὐταῖς γὰρ εὑρίσκομεν αὐτόν,
τικτόμενον καὶ σπαργανούμενον,
τιθηνούμενον καὶ γαλακτοτροφούμενον,
περιτομὴν δεχόμενον,
καὶ ὑπὸ Συμεὼν βασταχθέντα,
οὐ δοκήσει οὐδὲ φαντασίᾳ,
ἀλλ' ἀληθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα,
πρὸς ὃν βοήσωμεν
·
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός,
δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου