Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Νηστείαν δάκρυα, εὐχὰς συμπάθειαν, εὐκατάνυκτον ἦθος, γνώμην ὀρθήν, βίου καθαρότητα, ἐπιδειξώμεθα πιστοί, ὅπως δόξης ἀπολαύσωμεν


Ἀσώτως διασπείρας,
τὸν πατρικόν μου πλοῦτον,
ἔρημος γέγονα, ἐν τῇ χώρᾳ οἰκήσας,
τῶν πονηρῶν πολιτῶν,
καὶ τῇ ἀλογίᾳ ὡμοιώθην ἀνοήτοις κτήνεσι
καὶ πάσης γεγύμνωμαι θείας χάριτος·
διὸ ἐπιστρέψας βοῶ σοι·
τῷ εὐσπλάγχνῳ καὶ οἰκτίρμονι Πατρί·
Ἥμαρτον,
δέξαι με μετανοοῦντα ὁ Θεός,
καὶ ἐλέησόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου