Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Ὑπὲρ τῶν θείων εἰκόνων, ὑπέμεινας πᾶσαν θλίψιν, βασάνους καὶ ἐξορίας· διὸ διπλοῦν καὶ τὸ στέφος, ἐκ δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου, ἐδέξω Ὅσιε Πάτερ


Θεῖα δόγματα καταπλουτήσας,
πίστιν ἔσωσας Ὀρθοδοξίας,
προκινδυνεύσας ὑπὲρ ταύτης Θεόδωρε,
ἐν ἐξορίαις ἀθλήσας καὶ μάστιξιν,
ἐν φυλακαῖς καρτερήσας τὴν κάκωσιν·
Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου