Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Λόγος οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου πρός εκκλησιαστικούς ταγούς, πάνυ ώφέλιμος...


«Ἅγιοι οὖν κεκλήμεθα ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄναγνοι ἐσμέν·

εὐλογημένοι ὀνομαζόμεθα καὶ ἀνευλόγητοι ὑπάρχομεν·

καθαροὶ καὶ ναζηραῖοι καὶ πεφήναμεν ρυπαροὶ καὶ ἀκάθαρτοι.

Ἀλλὰ δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν καὶ κλαύσωμεν ἐναντίον Κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς.

Ἀπ᾿ ἐμοῦ ὅσοι μεμόλυσθε, καὶ ἀνανήψατε (παρακαλῶ) ἐκ τῆς μέθης καὶ κλοπῆς τῶν παθῶν καὶ ἀγνίσατε ἑαυτοὺς διὰ τῆς μετανοίας·
δέχεται γὰρ Κύριος μέχρις ἐσχάτης ἀναπνοῆς».


πηγή:
Κατήχηση ριβ΄, Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ
ἔκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου