Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Τὸν πλοῦτον τὸν σόν, ἐσκόρπισας τοῖς πένησι, καὶ τῶν οὐρανῶν, τὸν πλοῦτον νῦν ἀπείληφας, Ἰωάννη πάνσοφε


Ἡ τοῦ ἐλέους πηγή,
τοῖς ἐνδεέσι πλημμυρεῖ,
εὐσυμπαθήτους οἰκτιρμούς,
Ἰωάννης ὁ Χριστοῦ μιμητής,
ὁ μέγας ποιμὴν τῶν Ἀλεξανδρέων καὶ φωστήρ.
Δεῦτε κορεσθῶμεν οἱ πτωχοὶ κατὰ πνεῦμα,
μιμούμενοι αὐτοῦ τὴν ἱλαρότητα·
φιλευσπλάγχνῳ γὰρ στοργῇ,
Χριστὸν ξενίσας διὰ τῶν πενήτων,
ὡς πάλαι Ἀβραάμ, τοῦ μακαρισμοῦ ἠξιώθη,
καὶ παρρησίᾳ πρεσβεύει,
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου