Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν εὐκοσμίαν, καὶ τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, Ἀντώνιον τιμήσωμεν


Μὴ παύσῃ ἱκετεύων τὸν Λυτρωτήν,
πανσεβάσμιε Πάτερ δωρήσασθαι,
τοῖς εὐλαβῶς, μνήμην σου τελοῦσι τὴν Ἱεράν,
τὴν τῶν πταισμάτων ἄφεσιν,
τὴν τῶν χαρισμάτων διανομήν,
τὴν θείαν προστασίαν,
ψυχῶν τὴν σωτηρίαν,
καὶ αἰωνίαν ἀπολύτρωσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου