Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Δεῦτε φιλεόρτων τὸ σύστημα, δεῦτε τῶν Πιστῶν ἡ ὁμήγυρις, δεῦτε ὀρθοδόξων χορεῖαι, ᾄσμασιν ἐγκωμίων στέψωμεν, τὴν ἀεισέβαστον δυάδα τῶν Διδασκάλων ἡμῶν

Ἱεραρχῶν τοὺς ἀρχηγούς,
Πατριαρχῶν τοὺς ἀκραίμονας,
καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς οἰκουμένης,
τῶν ἐννοιῶν τοῦ Χριστοῦ τοὺς ἐκφάντορας,
συνελθόντες ὧ φιλέορτοι,
πνευματικοῖς ἐγκωμίοις αἰνέσωμεν λέγοντες·
Χαίροις σοφὲ Ἀθανάσιε,
ἐπώνυμε τῆς ἀθανασίας,
ὁ τὸν ληρώδη Ἄρειον,
καθάπερ λύκον ἐκσφενδονήσας τοῖς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ,
τ
ἐλαστικ σφενδόνῃ τῶν θεοσόφων δογμάτων σου.
Χαίροις ἀστὴρ παμφαέστατε,
ὑπέρμαχε τῆς Ἀειπαρθένου,
ὁ στεντορείως αὐτὴν Θεοτόκον,
ἐν μέσῳ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ ἱεροῦ συλλόγου,
ἀνακηρύξας λαμπρῶς,
καὶ τῶν Νεστορίου ληρημάτων καθαιρέτα,
παμμακάριστε Κύριλλε·
Χαίρετε θεολογίας πηγαί,
θεοσοφίας ποταμοὶ ἀέναοι,
καὶ βρύσεις θείας γνώσεως.
Ἀλλ᾿
Πατέρες τρισόλβιοι,
μὴ παύσησθε πρεσβεύοντες Χριστῷ,
ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τελούντων ὑμῶν,
τὴν πανίερον καὶ θείαν πανήγυριν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου