Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Θεοφόρε Εὐθύμιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου

Ὅσιε Πάτερ, οὐκ ἔδωκας ὕπνον σοῖς ὀφθαλμοῖς,
οὐδὲ τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμόν,
ἐως οὗ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα,
τῶν παθῶν ἠλευθέρωσας,
καὶ σεαυτὸν ἡτοίμασας, τοῦ Πνεύματος καταγώγιον·
ἐλθὼν γὰρ ὁ Χριστὸς σὺν τῷ Πατρί,
μονὴν παρὰ σοὶ ἐποιήσατο·
καὶ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος,
θεράπων γενόμενος,
μεγαλοκήρυξ Εὐθύμιε,
πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου