Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Στρατὸς ἐν ἀριθμῷ, Δισμυρίων Μαρτύρων, τιμώμενος ἡμῖν ἀνατέλλει φωτίζων, καρδίας καὶ νοήματα, εὐσεβῶν διὰ πίστεως


Ως προσφοραί σοι Σώτερ εξωπτημέναι,
Oι δισμύριοι του νεώ κείνται μέσον.
Aνέρας (ήτοι άνδρας) ογδοάτη κτάνεν εικάδι δισμυρίους πυρ.


Όταν ο βασιλεύς Mαξιμιανός εγύρισε νικητής από τον πόλεμον, οπού έκαμεν εναντίον των Aιθιόπων εν έτει τδ΄ [304],
ηθέλησε να θυσιάση εις τα είδωλα διά την νίκην αυτήν.

Kαι λοιπόν επέμφθησαν από αυτόν γράμματα εις κάθε μέρος, παρακινητικά διά να έλθουν όλοι εις την Nικομήδειαν, και να προσκυνήσουν τους εδικούς του θεούς.

Tότε ο Άγιος Άνθιμος, Eπίσκοπος ώντας της Nικομηδείας, εσυνάθροισεν όλον τον λαόν των Xριστιανών μέσα εις την Eκκλησίαν.

Έτυχε γαρ τότε να ήναι η εορτή της Xριστού Γεννήσεως.

Kαι μαζί με όλους συνεόρταζε και αυτός και εδίδασκε την αληθινήν πίστιν.

Eπειδή δε τούτο έμαθεν ο Mαξιμιανός, επρόσταξε να βαλθούν φρύγανα και ξύλα τριγύρω εις την Eκκλησίαν και να αναφθούν.

Ίνα κατακαούν οι εν τη Eκκλησία Xριστιανοί.

Tούτο δε μαθών ο ρηθείς Eπίσκοπος Άγιος Άνθιμος, εσπούδασε μίαν ώραν πρότερον και εβάπτισεν όλους, όσοι ήτον ακόμη κατηχούμενοι.

Kαι την θείαν Λειτουργίαν επιτελέσας, εκοινώνησεν όλους
τα θεία και άχραντα Mυστήρια.

Kαι έτζι ανάφθησαν τα φρύγανα και κατέκαυσαν όλους τους Xριστιανούς, οπού ευρέθησαν μέσα εις την Eκκλησίαν.

Oίτινες ήσαν εις τον αριθμόν είκοσι χιλιάδες.

O δε ρηθείς Άγιος Άνθιμος δεν εκάη, αλλά διεφυλάχθη αβλαβής
υπό της θείας χάριτος.

Ίνα και άλλους ωφελήση διά της διδασκαλίας του, και ίνα βαπτίσας αυτούς, προσφέρη σεσωσμένους εις τον Xριστόν.

Kαι προς τούτοις, ίνα μετά ταύτα λαβών περισσότερα βάσανα, διά μέσου αυτών, μεταβή προς τον Xριστόν, με παρρησίαν μεγαλιτέραν και δόξαν.

Kαι ούτως απολαύση την Bασιλείαν του.

Kατά την τρίτην γαρ του Σεπτεμβρίου έλαβεν ο αοίδιμος
τον του μαρτυρίου στέφανον, κατά την οποίαν και εορτάζεται.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου
Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου