Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

Χορεύουσιν Ἄγγελοι πάντες ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀγάλλονται σήμερον· σκιρτᾷ δὲ πᾶσα ἡ κτίσις, διὰ τὸν γεννηθέντα ἐν Βηθλεὲμ Σωτῆρα Κύριον


Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα Καπνοῦ,
τέρατα γῆς, ἃ προεῖδεν Ἰωήλ,
αἷμα τὴν Σάρκωσιν·
πῦρ τὴν Θεότητα·
ἀτμίδα δὲ καπνοῦ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
τὸ ἐπελθὸν τῇ Παρθένῳ, καὶ κόσμον εὐωδιάσαν.
Μέγα τὸ μυστήριον,
τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως,
Κύριε δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου