Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

"Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε, καί πάντες αἵροντες τόν Σταυρόν Σου, Κύριε, λέγομεν: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου..."


...Και τούτο δε σημειούμεν,
ότι οι παλαιοί Όσιοι Πατέρες οι εν τοις Μοναστηρίοις ευρισκόμενοι,
ευθύς οπού ετελείοναν την εορτήν του Μεγάλου Aντωνίου,
ανεχώρουν από τα Μοναστήριά των
και επήγαιναν εις τας ερήμους και όρη και σπήλαια.

Και εκεί έμεναν έως εις την εβδομάδα των Βαΐων,
κατά μίμησιν του Mεγάλου Aντωνίου, μάλλον δε,
κατά μίμησιν του Κυρίου, όστις μετά το Βάπτισμα το εν Ιαννουαρίω γεγονός, επήγεν εις την έρημον,
και εκεί ενήστευσε τεσσαράκοντα ημέρας.

Κατά δε την εβδομάδα των Βαΐων εσυναθροίζοντο πάλιν εις τα Μοναστήριά των.

Και τη Κυριακή των Βαΐων έπρεπε να ευρεθούν όλοι συναθροισμένοι.

Διά τούτο και εις τα τροπάρια της εβδομάδος ταύτης των Βαΐων,
συχνάκις αναφέρονται τα λόγια ταύτα, προσκαλούντα τους Οσίους, ούτω.

«Οι εν τοις ερήμοις και όρεσι και σπηλαίοις, ήκατε αθροίσθητε συν ημίν βαϊοφόροι, υπαντήσαι τω Βασιλεί και Δεσπότη» (τη Παρασκευή).

Ομοίως και το πρώτον τροπάριον της Κυριακής των Βαΐων ταύτην την Σύναξιν των Πατέρων αναφέρει λέγον·

«Σήμερον η χάρις του Aγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Και πάντες αίροντες τον σταυρόν σου λέγομεν».

Eσήκοναν γαρ οι τρισόλβιοι Πατέρες ούτοι τον σταυρόν του Κυρίου
εις τους ώμους των διά των ασκητικών αγώνων,
και των θλίψεων της μοναδικής πολιτείας.

Μόνος δε ο Άγιος Σάββας επρόσμενεν έως οπού ετελείονε την εορτήν του γέροντός του Aγίου Ευθυμίου, και τότε επήγαινεν εις την έρημον.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου