Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Μηδεὶς ὦ πιστοί, τοῦ δεσποτικοῦ δείπνου ἀμύητος, μηδεὶς ὅλως ὡς ὁ Ἰούδας, δολίως προσίτω τῇ τραπέζη


Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ,
σήμερον Υἱὲ Θεοῦ,
κοινωνόν με παράλαβε·
οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ Μυστήριον εἴπω,
οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας,
ἀλλ' ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι.
Μνήσθητί μου Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου