Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Δόξα σοι τῷ ἐλθόντι Νικητῇ, δόξα σοὶ τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, δόξα σοι τῷ εὐλογημένῳ, μόνῳ Θεῷ ἡμῶν


Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα,
ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν,
καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ,
λέγοντες αὐτῷ·
Κύριε, ποῦ θέλεις,
ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα;
ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς·
Ἀπέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην,
καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον,
κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα,
ἀκολουθήσατε αὐτῷ,
καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε·
ὁ Διδάσκαλος λέγει
Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα,
μετὰ τῶν Μαθητῶν μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου