Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ημεῖς δὲ νῦν προεορτάζοντες αὐτοῦ τὴν Γέννησιν, εὐσεβοφρόνως ἐκ ψυχῆς, πίστιν ἐλπίδα ἀγάπην, προσφέρωμεν αὐτῷ, τὴν Παρθένον ὑμνοῦντες


Ἀπαγορεύειν σαρκικῶν παθῶν,
καὶ κόσμου τερπνῶν σπουδάσωμεν,
πνευματικῶν δὲ ἀντισχώμεθα,
φροντίδων θεόφρονες,
ἀξίους ἑαυτοὺς τῷ τικτομένῳ,
παριστῶντες ἐξ ἔργων Δεσπότῃ·
ὃν πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ, δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου