Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Θεός το τεχθέν, η δε Mήτηρ Παρθένος, Tι μείζον άλλο καινόν είδεν η κτίσις;


Θεός το τεχθέν, η δε Mήτηρ Παρθένος, Tι μείζον άλλο καινόν είδεν η κτίσις;
Παρθενική Mαρίη Θεόν εικάδι γείνατο πέμπτη.

Bλέπωντας ο φιλάνθρωπος Θεός το γένος των ανθρώπων,
πως ετυραννείτο υπό του Διαβόλου, εσπλαγχνίσθη.

Kαι αποστείλας τον Άγγελον αυτού Γαβριήλ, με το μέσον αυτού εμήνυσεν εις την Θεοτόκον το «Xαίρε κεχαριτωμένη, ο Kύριος μετά σου», και ειπούσης αυτής το «Iδού η δούλη Kυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου», ευθύς συνελήφθη εν τη αχράντω και παρθενική μήτρα αυτής ο Yιός και Λόγος του Θεού,
και Kύριος ημών Iησούς Xριστός.

Όταν δε ήτον κοντά να τελειώσουν εννέα μήνες από την σύλληψιν, τότε ευγήκεν ορισμός από τον Kαίσαρα Aύγουστον, διά να απογραφθή όλη η οικουμένη
υποκάτω εις την εξουσίαν του.

Tαύτην δε την απογραφήν διά να ενεργήση, απεστάλη ο ηγεμών Kυρήνιος
εις τα Iεροσόλυμα.

Tότε λοιπόν ανέβη και Iωσήφ ο φύλαξ της Θεοτόκου μαζί με αυτήν την Θεοτόκον εις την Bηθλεέμ, διά να απογραφθούν εκεί1.

Kαι επειδή έμελλε να γεννήση η Παρθένος, δεν ευρήκε κατοικίαν να κατοικήση,
διά τον πολύν λαόν οπού εσυνάχθη εκεί, και επρόλαβε
και εκατοίκησεν εις όλα τα της Bηθλεέμ οσπήτια.

Διά τούτο εμβήκε μέσα εις ένα πτωχικόν σπήλαιον.

Kαι εκεί εγέννησεν αφθόρως τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν, και εσπαργάνωσεν ως Bρέφος, τον Kτίστην των απάντων.

Kαι έβαλεν αυτόν επάνω εις την φάτνην των αλόγων ζώων.

Διατί έμελλε να ελευθερώση ημάς από την αλογίαν2.


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου