Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Δεῦτε ἅπαντες, Χριστοῦ τὰ Γενέθλια, πιστῶς προεορτάσωμεν


Προεορτάσωμεν λαοί, Χριστοῦ τὰ Γενέθλια,
καὶ ἐπάραντες τὸν νοῦν,
ἐπὶ τὴν Βηθλεὲμ ἀναχθῶμεν τῇ διανοίᾳ,
καὶ κατίδωμεν τὸ ἐν Σπηλαίῳ μέγα μυστήριον·
ἤνοικται γὰρ ἡ Ἐδέμ,
ἐκ Παρθένου ἁγνῆς Θεοῦ προερχομένου,
ὑπάρχοντος τελείου τοῦ αὐτοῦ,
ἐν Θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι·
διὸ κράξωμεν,
Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ Πατὴρ ὁ Ἄναρχος,
Ἅγιος Ἰσχυρός, ὁ Υἱὸς ὁ σαρκωθείς,
Ἅγιος Ἀθάνατος, τὸ παράκλητον Πνεῦμα,
Τριὰς Ἁγία δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου