Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Ἐξομολογοῦμαί σοι Σωτήρ. Ἥμαρτόν σοι ἀμέτρως, ἀλλ' ἄνες ἄφες μοι, ὡς εὔσπλαγχνος


Χριστὸς ἐνηνθρώπησε,
καλέσας εἰς μετάνοιαν,
λῃστὰς καὶ πόρνας,
ψυχὴ μετανόησον,
ἡ θύρα ἠνέῳκται, τῆς Βασιλείας ἤδη,
καὶ προαρπάζουσιν αὐτήν,
Φαρισαῖοι καὶ Τελῶναι,
καὶ μοιχοὶ μεταποιούμενοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου