Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ηλίας Μηνιάτης:"Αλλ΄ημείς με την προσευχήν και νηστείαν, αντιπολεμούμεν ευτυχέστατα τους πολεμούντας ημάς και νικώμεν"


Προσευχή και νηστεία είναι δύο αήττητα όπλα,
οπού εδόθησαν ουρανόθεν τη Εκκλησία,
δια να πολεμή κατά πάντων των ορατών και αοράτων εχθρών.

Τρείς είναι εκείνοι οι φοβεροί εχθροί,
οπού κάνουσι καθ΄ημών ακατάπαυστον πόλεμον.

Ο κόσμος μας πολεμεί με την ματαιότητα και αλαζονείαν του βίου.

Ο διάβολος με τας κρυφάς ενθυμήσεις και με τους πονηρούς λογισμούς.

Η σάρκα με την τρυφήν, με την ηδονήν, με την αισχράν επιθυμίαν και όρεξην.

Ναί, οι τρείς ομού, ώς εκ συμφώνου,
μας πολεμούσι με όλην την παράταξιν και πανοπλίαν των πειρασμών.

Αλλ΄ημείς με την προσευχήν και νηστείαν,
αντιπολεμούμεν ευτυχέστατα τους πολεμούντας ημάς και νικώμεν.

Την σάρκα νεκρώνομεν, τον διάβολον φυγαδεύομεν, τον κόσμον καταπατούμεν.

Και αναπτερούμενοι, ωσάν με δύο πτέρυγας,
έδωθεν με προσευχήν, εκείθεν με νηστείαν,
όλοι μετάρσιοι, πνευματικοί, ουράνιοι,
υπερβαίνομεν τας παγίδας και φεύγομεν τας ενέδρας των πειρασμών.

Ηλία Μηνιάτη

Λόγος εγκωμιαστικός "είς την Θεοτόκον"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου