Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος:"Δέν είναι κανένα πράγμα ίσον ή μείζον της ευσπλαχνίας του Θεού.Όθεν όστις απελπίζεται φονεύει την ψυχήν του μόνος του"


Άν έπιπτες και καθ΄ημέραν, δέν πρέπει να φοβηθής
η να μικροψυχήσης
να φύγης απο την καλήν αρχήν της αρετής,
την οποίαν ήρχισας, αλλά στήθι εύελπις,
και ματανόει ανδρείως με συντριβήν και δάκρυα,
και πάντως ο φύλαξ σου άγγελος θέλει σε ευσπλαχνισθή
ένεκα της πολλής και μεγάλης υπομονής και ευλαβείας σου

και αποδεξάμενος την προσευχήν σου,
θέλει σοι βοηθήσει να εγερθής
και να ελευθερωθής έκ του βαθυτάτου λάκκου της αμαρίας σου.

Ευθύς οπού πληγθείς, τρέχε προθύμως εις την μετάνοιαν και εξομολόγησιν.

Δέν είναι κανένα πράγμα ίσον ή μείζον της ευσπλαχνίας του Θεού,
διατί η φιλανθρωπία του και η ελεημοσύνη του ούτε μέτρω μετρείται,
ούτε αριθμώ αριθμείται, αλλ΄είναι αμέτρητος και άπειρος,
διά τούτο ουδεμία αμαρτία δύναται να την νικήση,
μόνον να μετανοήση ο άνθρωπος.

Όθεν όστις απελπίζεται φονεύει την ψυχήν του μόνος του.

-περί μετανοίας-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου