Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

"Oὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεός, ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης..."

Ἀδελφοί,οὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεός,
ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις, καὶ διακονοῦντες.
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς
(Κεφ. ς', 9)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου