Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

"Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐμὲ μιμεῖσθε· ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος, ὁ δεσπότης, ὡς ὁ διάκονος..."


Οι άρχοντες των εθνών,
λέγει ο Χριστός, φέρονται εξουσιαστικά και τυραννικά.


Οι δικοί μου όμως μαθηταί δέν πρέπει να κάνουν έτσι,
αλλ΄όποιος θέλει να είναι μέγας, άς διακονή τους πάντες.


Επειδή και τούτο είναι δείγμα μεγάλης ψυχής,
το να ανέχεται και να υπηρετή τους πάντες.


Και τους φέρνει πολύ κοντινό παράδειγμα!


Και ο Υιός του ανθρώπου δέν ήλθε για να υπηρετηθή, αλλά για να υπηρετήση και να δώση την ψυχή του αντάλλαγμα για πολλούς,
πράγμα που είναι μεγαλύτερο και από τό να υπηρετήση.


Διότι όταν κάποιος όχι μόνο υπηρετήση,
αλλά και αποθάνη για τον υπηρετούμενο,
τότε τί μεγαλύτερο υπάρχει ή θαυμασιώτερο από αυτό;


Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας
Migne P.G. τ.123

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου