Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Τού έν Αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου λόγος αγαθός...


᾿Εάν θέλεις νά ἁρπάξεις τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ,

γίνε βιαστής.

Βάλε τόν αὐχένα σου στό ζυγό τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Χριστοῦ...

᾿Ελάφρυνέ τον μέ τόν κόπο τῶν ἀρετῶν, μέ νηστεῖες,

μέ ἀγρυπνίες,

μέ ὑπακοή, μέ ἡσυχία, μέ ψαλμωδίες, μέ προσευχές,

μέ δάκρυα, μέ χειρωνακτική ἐργασία,

μέ τήν ὑπομονή κάθε θλίψεως πού ἔρχεται ἐναντίον σου

καί ἀπό τούς δαίμονες καί ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Νά μή σέ πείσει μέ τόν καιρό ὁ ὑψηλόφρονας λογισμός νά ἐλαττώσεις τούς κόπους, γιά νά μήν καταληφθεῖς στή θύρα τοῦ θανάτου γυμνός ἀπό ἀρετές

καί βρεθεῖς ἔξω ἀπό τίς πύλες τῆς βασιλείας.

Προκοπή τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ προκοπή στήν ταπείνωση·

ἀπό τήν ὑψηλοφροσύνη προέρχεται ἡ ἥττα καί ἡ ἀτιμία.

Μεγάλου Βασιλείου του Μεγάλου Λόγος ἀσκητικός Α',
ΕΠΕ 8, σελ. 123

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου