Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

"Τήν παροῦσαν ἡμέραν σύν Θεῷ, καί τοῦ Τριωδίου ἀρχόμεθα...

"...Νομίζω, σκοπόν έχουσιν οι Θείοι Πατέρες με το βιβλίον τούτο του Τριωδίου, να καμουν με συντομίαν ανάμνησιν όλων των ευεργεσιών,
όπου έκαμεν ο Θεός εξ αρχής
εις τον άνθρωπον,

ήτοι,

να μας κάμουν να ενθυμηθώμεν πώς επλάσθημεν απο τον Θεόν και πώς εξεβλήθημεν απο την τρυφήν του παραδείσου, με τό νά ηθετήσαμεν την εντολήν οπού μας εδόθη χάριν γυμνασίας, και απο τον φόβον του αρχεκάκου όφεως, απερρίφθημεν της Θείας εκείνης τιμής, εγκρημνισθέντες απο την έπαρσιν,
όπου εφαντάσθημεν να γένωμεν Θεοί.

Και είμεθα απερριμένοι απο του Παραδείσου τα αγαθά, και απο τον διάβολον εξουσιαζομένοι και φερόμενοι ώς ανδράποδα.

Και ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ευσπλαχνία και συμπαθεία κινούμενος, εκατέβη απο τους ουρανούς, και είς την καθαρωτάτην μήτραν της Παρθένου εισήλθε,
και άνθρωπος έγινε δια την δικήν μας σωτηρία, και μέ το μέσον της ιδίας του της πολιτείας, ήτοι προηγουμένως με το παράδειγμα της άκρας ταπεινώσεως και της νηστείας και της αποχής των κακών και των επιλοίπων του πράξεων,
έδειξεν είς όλους ημάς την είς Ουρανούς ανάβασιν.

Και να ενθυμηθώμεν προσέτι, ότι και έπαθεν, ήτοι απέθανεν, και ανέστη,
και πάλιν εις τους Ουρανούς ανέβη.

Και το Πνεύμα το Άγιον εξαπέστειλεν
τοις αγίοις αυτού Μαθηταίς και Αποστόλοις.

Και ότι ο Υιός Θεού και Θεός τέλειος κατά πάντα υπ΄αυτών ανεκηρύχθη.

Και ότι αυτοί οι Θείοι Απόστολοι,
μεγάλα τε και εξαίσια ενήργησαν
δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος.

Και ότι κηρύξαντες είς πάντα τον κόσμον την αληθινήν Πίστιν,
εσύναξαν απο τα πέρατα της Οικουμένης τους αγίους Πάντας,
αναπληρώσαντες τον άνω Κόσμον,
το οποίον ήτον εξ αρχής ο σκοπός του κτίσαντος ημάς Θεού.

Ώς εν περιλήψει λοιπόν, ούτος είναι ο σκοπός του Τριωδίου...

Και επειδή οι Θείοι Πατέρες ηξεύρουσι, πως η ταπείνωσις είναι η πρώτη αρχή και το πρώτον μέσον προς σωτηρίαν, και εκ του εναντίου πάλιν, η αλαζονεία και υπερηφάνεια είναι μέγιστον εμπόδιον προς αυτήν και εγκρεμισμός, μάλιστα άν τύχη απο ύψους αρετής, δια τούτο έταξαν, εδώ εις το Τριώδιον, πρώτην την παραβολήν του Τελώνου και του Φαρισαίου..."

Ταίς των Αγίων Πάντων μεγαλουργών σου πρεσβείαις,
Χριστέ ο Θεός ημών,
ελέησον και σώσον ημάς.Αμήν

Νικηφόρος Κάλλιστος ο Ξανθόπουλος

"Τριώδιον Κατανυκτικόν"

Ταπεινά σας ευχόμαστε να συμπορευθούμε, να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με τον Κύριο μας.

Ευλογημένο Τριώδιο και καλό Στάδιο αγαπητοί αδελφοί!


Άς το διέλθουμε όλοι με σωματική υγεία και πνευματική προκοπή.

Εύχεστε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου