Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Φαρισαίου τὸν τύφον, τῆς προαιρέσεως, καὶ τὴν προσηγορίαν, τῆς καθαρότητος, φύγωμεν πιστοί, ζηλοῦντες τοῦ Τελώνου,τὴν ἠλεημένην, ταπείνωσιν καὶ γνώμην


Στεναγμοὺς προσοίσωμεν,
τελωνικοὺς τῷ Κυρίῳ,
καὶ αὐτῷ προσπέσωμεν,
ἁμαρτωλοὶ ὡς Δεσπότῃ·
θέλει γὰρ τὴν σωτηρίαν πάντων ἀνθρώπων,
ἄφεσιν παρέχει πᾶσι μετανοοῦσι·
δι' ἡμᾶς γὰρ ἐσαρκώθη
Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου