Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Κυβέρνησον ἡμῶν, τὴν ζωὴν νῦν ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῶν ὑμνούντων σου τὴν Ἔγερσιν, καὶ τὴν εἰρήνην παράσχου ἡμῖν Φιλάνθρωπε


Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων,
ἀκατάληπτε Ποιητὰ οὐρανοῦ καὶ γῆς,
διὰ Σταυροῦ παθών,
ἐμοὶ ἀπάθειαν ἐπήγασας,
ταφὴν δὲ καταδεξάμενος,
καὶ ἀναστὰς ἐν δόξῃ,
συνανέστησας τὸν Ἀδὰμ χειρὶ παντοδυνάμῳ.
Δόξα τῇ σῇ τριημέρῳ Ἐγέρσει,
δι' ἧς δεδώρησαι ἡμῖν,
τὴν αἰώνιον ζωήν,
καὶ ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν,
ὡς μόνος εὔσπλαγχνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου