Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Τὴν τοῦ βίου θάλασσαν διεκφυγόντες, Ξενοφῶν ὁ δίκαιος, σὺν τῇ συζύγῳ τῇ σεπτῇ, ἐν οὐρανοῖς συνευφραίνονται, μετὰ τῶν τέκνων, Χριστὸν μεγαλύνοντες

Ξένην ὁδὸν θεοπρεπῶς, Ξενοφῶν διοδεύσας,
μετὰ καὶ τῆς συζύγου ἐλάθετε τὴν φύσιν,
ὥσπερ ἀσώματοι σαφῶς ἐν τῇ γῇ ὀφθέντες·
διὸ καὶ πύλαι ἡμῖν οὐράνιαι ἠνοίγησαν,
καὶ μετὰ τῶν Ἀγγέλων χορεύετε,
ὡς τοῦ ἀμπελῶνος γεγονότες
τοῦ Κυρίου ἐργάται,
μετὰ καὶ τῶν τέκνων.
Αἰνεῖτε οὖν Χριστόν,
δωρήσασθαι αἴγλην φωτισμοῦ ταῖς ζοφεραῖς ἡμῶν καρδίαις,
μνήμην ὑμῶν τελούντων τὴν φωτοφόρον,
τὸν στεφοδότην Χριστὸν μεγαλύνοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου