Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, καὶ πιστοὶ ἱκέται, λειτουργοὶ Κυρίου, στῦλοι καὶ στηρίγματα τῆς Ἐκκλησίας, μὴ παρασιωπᾶτε, τοῦ βοᾶν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων∙
χορεύσωμεν ἑόρτια,
καὶ σκιρτήσωμεν ἀγαλλόμενοι,
ἐν τῇ πανδήμῳ πανηγύρει
τῶν Διδασκάλων ἡμῶν,
Βασιλεῖς καὶ Ἄρχοντες συντρεχέτωσαν,
καὶ τοὺς Ἱεράρχας κροτείτωσαν ἐν ὕμνοις,
ὡς δογμάτων βλύσαντας,
ποταμοὺς ὑπερμεγέθεις,
τρεῖς καλλιρρόους ἀειζώους τοῦ Πνεύματος∙
ποιμένες καὶ Διδάσκαλοι,
τοὺς τῆς σεπτῆς Τριάδος,
τρισσοὺς Ἱερομύστας,
συνελθόντες εὐφημήσωμεν∙
οἱ φιλόσοφοι τοὺς σοφούς,
οἱ Ἱερεῖς τοὺς ποιμένας,
οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς προστάτας,
οἱ πένητες τοὺς πλουτιστάς,
οἱ ἐν θλίψεσι τοὺς παραμυθοῦντας,
τοὺς συνοδίτας οἱ ὁδοιπόροι,
οἱ ἐν θαλάσσῃ τοὺς κυβερνήτας,
οἱ πάντες τοὺς πανταχοῦ θερμῶς προφθάνοντας,
θείους Ἀρχιεράρχας,
ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπωμεν∙
Πανάγιοι Διδάσκαλοι,
σπεύσατε ἐξελεῖν τοὺς πιστούς,
ἐκ τῶν τοῦ βίου σκανδάλων,
καὶ ῥῦσαι κολάσεων,
τῶν αἰωνίων ἡμᾶς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου