Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Πάνσοφε Θεολόγε Γρηγόριε, μὴ παύσῃ πρεσβεύων Χριστῷ τῶ Θεῷ, ὑπέρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τελούντων ἀεί, τὴν θεάρεστον καὶ σεβάσμιον μνήμην σου

Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος,
τὸ τῶν αἱρέσεων θέριστρον,
καὶ ὀρθοδόξων ἥδυσμα,
τὸν δεύτερον Ἐπιστήθιον,
τὸν τοῦ Λόγου αὐτόπτην,
τοῖς δόγμασι γενόμενον,
τὸν σοφόν Ἀρχιποίμενα,
τῆς Ἐκκλησίας τὰ θρέμματα,
θεολογικοῖς ὕμνοις προσείπωμεν.
Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός,
ὁ δοὺς σεαυτὸν Γρηγόριε,
ὡς ὁ Διδάσκαλος Χριστός,
ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σὺν Παύλῳ χορεύεις,
καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου