Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Ιερός Χρυσόστομος:"Λέλειπται γαρ ο εχθρός του θράσους, αφήρηται το πλέον της μάχης, νενίκηται τη του Θεού κρίσει,ελήλαται δια νηστείας"


Εμεσάσαμεν χάριτι Κυρίου ήδη την είς ουρανούς ανάγουσαν κλίμακα.

Αναλώσωμεν και των αμαρτημάτων μή το ήμισυ μόνον, αλλά το όλον.

Πλησίον γεγόναμεν λοιπόν τών επάθλων, επιμείνωμεν τολινυν τοις σκάμμασι.

Λάμπουσι γαρ ήδη των της εγκρατείας σκαμμάτων τα χαρίσματα,
ουρανόθεν πρόκεινται των αγώνων τα βραβεία,
ά βραβεύει ο αγωνοθέτης Χριστός τη νίκη των σκαμματιζόντων.

Ουρανόθεν ημάς νευροί πρός την της νηστείας ευτονίαν,
και ουρανόθεν επαγγέλεται διδόναι χαρίσματα τοις αθληταίς της νηστείας.

Μή τοίνυν ολιγωρήσωμεν προς τους αγώνας,
ίνα καταλάβωμεν των της νηστείας στεφανιτών την πόλιν.

Ουρανόν γαρ περιπολούσιν οι της νηστείας τρόφιμοι.

Ουρανός αγκαλίζεται τους μιμητάς των αγγέλων,
επειδή ουράνιον των νηστευόντων το πολίτευμα.

Νηστεία γαρ τους ανθρώπους απο γής εις ουρανούς μεθίστησιν,
εις την των αγγέλων ανάγει τάξιν,
εύκολον την απο γής εις ουρανούς πορείαν καθίστησι,
και παρ΄αυτόν τον επουράνιον βασιλέα παρίστησι,
των αθανάτων αγαθών την απόλαυσιν χορηγούσα.
Ξένον γαρ, αδελφοί, του παρ΄ημών αγώνος το θαύμα.

Παίδες γαρ μετά ανδρών αλείφονται, γυναίκες ανδράσιν αμιλλώνται,
η ασθενής των θηλειών προς τον αγώνα ανδρίζεται φύσις.

Ελεύθερον τοις θέλουσι το σκάμμα της νηστείας.

Χριστός γαρ άφθονος αγωνοθέτης κάθηται.

Σπεύσωμεν και προς τον μέσον αγώνα της νηστείας.

Μηδείς καταισχύνη τον πνευματικόν τούτον αγώνα.

Μηδείς λειποτακτήση των πνευματικών αγώνων τούτων.

Λέλειπται γαρ ο εχθρός του θράσους, αφήρηται το πλέον της μάχης,
νενίκηται τη του Θεού κρίσει, δεδούλωται ηττηθείς, ελήλαται δια νηστείας, επ΄εδάφους υπόνηπίων γελώμενος έρριπται,
επιτάφιον αισχύνης υπ΄αυτών δεχόμενος όνειδος.

Μηδείς τοίνυν οκλάση, αγαπητοί, περί το μέσον της νηστείας γενόμενος.

Μηδείς ολιγορήση, των μέσων σκαμμάτων,
η γάρ ημετέρα γεναιότης εκείνου κατάπτωσις.

Εί τις αθλεί νωθρώς, εκείνον ρώννυσιν,
ει τις υμών αθενώς αγωνίζεται, εκείνον νευροί.

Στώμεν τοιγαρούν προς τον αγώνα γεναίως,
ίνα ο αντίπαλος πέση μειζόνως.

Βρωμάτων φύγωμεν πόθον.

Καρτερήσωμεν προς ολίγον, ίνα αθανατον λάβωμεν χάριν.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
"Είς την Μέσην Εβδομάδα των Νηστειών"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου