Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Ιερός Χρυσόστομος:"Ο Δεσπότης ημών υπέρ ημών εσταυρώθη.Ημείς δε θρέψωμεν τον κατ΄εικόνα αυτού κτισθέντα πένητα"


Αλλ΄ήλθε Χριστός,
η Ειρήνη ημών και το μεσότοιχον του φραγμού λύσας,
την έχθραν εν τη σαρκί αυτού,
προσήλωσε το γραμματείον της αμαρτίας τω Σταυρώ,
ακυρώσας το καθ΄ημών χειρόγραφον του θανάτου.

Και βοά Παύλος:
"Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα".

Αμειψώμεθα τοίνυν κατά δύναμιν το ευεργέτην, αγαπητοί.

Μικροίς οβολοίς θεραπεύσωμεν τον πλούσιον έν ελέει.

Ο Δεσπότης ημών υπέρ ημών εσταυρώθη.

Ημείς δε θρέψωμεν τον κατ΄εικόνα αυτού κτισθέντα πένητα.

Εκείνος θανάτω προσωμίλησεν, ίνα ημάς θανάτου ελευθερώση.

Ημείς δι΄αυτόν μικροίς οβολοίς του θανατικού λίμου
τους ομογενείς εξαρπάσωμεν.

Αυτός γαρ, αυτός εστιν, ο δια των πενήτων δεχόμενος το παρεχόμενον.

Μη τοίνυν παραδράμης, άνθρωπε, εκτείνοντος την χείρα του πένητος,
αφορών εις τον δι΄εκείνου δεχόμενον Δεσπότην.

Αλλά γενέσθω σοι η χείρ του πένητος θυμιατήριον εν αγορά προκείμενον.

Έχει γαρ αντί πυρός, του λιμού τους άνθρακας κατατήκοντας.

Επιβάλλωμεν ούν αντί θυμιάματος οβολούς δύο,
και της ευωδίας πληρώσωμεν τον ουρανόν, ίνα εξ ουρανών ακούσωμεν:

Εφ΄όσον εποιήσατε ενί τούτων των μικρών,
εμοί εποιήσατε, βοώντος του Χριστού.

Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

"Είς την μέσην Εβδομάδαν των Νηστειών"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου