Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:"Είς τούτον τον εσταυρωμένον σε συμβουλεύω, τέκνον μου, να προστρέχης και να τον καταφιλής με δάκρυα"

Απο βιβλία αδελφέ είναι γεμάτος όλος ο κόσμος.
Μα με όλον τούτο, δεν ημπορούν όλα ομού τα βιβλία τόσον εντελώς να σου ερμηνεύσουν τον τρόπο για να αποκτήσης τας αρετάς,
καθώς σου τον ερμηνεύει ο εσταυρωμένος Ιησούς.

Είς τούτον τον εσταυρωμένον σε συμβουλεύω, τέκνον μου, να προστρέχης και να τον καταφιλής με δάκρυα και να τον αγκαλίζεσαι θερμώς, κάθε φοράν όπου δαγκασθής και φαρμακωθής απο τα νοητά φίδια των δαιμόνων
και των έξ ανθρώπων πειρασμών.

Και βέβαια θέλεις ιατρευθή απο τας πληγάς σου,
καθώς και οι Εβραίοι ποτέ εις την έρημον ιατρεύοντο απο τα δαγκάματα
των αισθητών όφεων,
ευθύς μόνον οπού έβλεπαν εις τον χάλκινον όφιν, τον επι ξύλου κρεμάμενον,
όστις ήτο αντίτυπος του Κυρίου μας, ώς αυτός έλεγε:

"Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτως υψωθήναι δεί τον Υιόν του ανθρώπου, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται, αλλ΄έχη ζωήν αιώνιον"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου