Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Σήμερον τοιγαρούν προσκυνήσιμος ημέρα του τιμίου σταυρού καθέστηκε, και δεύτε, ω φίλοι, φόβω και πόθω τούτον περιπτυξώμεθα


Σήμερον χαρά γίνεται εν ουρανώ, και επί γης,
ότι ο του Χριστού φαεσφόρος και ζωοποιός σταυρός τω κόσμω εμφανίζεται,

δι' ου δαίμονες φυγαδεύονται, και νόσοι δραπετεύουσι, και σκότος ζοφώδες απελαύνεται, και πάντα της γης τα πέρατα καταφωτίζεται.


Σήμερον η Χριστού Εκκλησία άλλος παράδεισος δείκνυται, το πανάγιον ξύλον

του τιμίου σταυρού εν μέσω προθείσα, και προπομπήν του πάθους Χριστού
τον σταυρόν ποιουμένη, και της αναστάσεως αυτού προέγερσιν.

Σήμερον το προφητικόν πεπλήρωται λόγιον, το φάσκον, Ιδού γαρ προσκυνούμεν εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες του Θεού ημών.

Ευφραίνου τοιγαρούν και αγάλλου, η Χριστού Εκκλησία, και προσάγαγε τα σα τέκνα, τη εγκρατεία των παθών, τη νηστεία κεκαθαρμένα, ταις τε θεολαμπέσιν αρεταίς εξαστράπτοντα, και χόρευε χορείαν την ανεκλάλητον.

Καθάπερ γαρ πάλαι εν τη ερήμω τον χαλκούν όφιν
οι δηχθέντες προσβλέποντες ερρύοντο θανάτου·

ούτω δη και νυν οι το της νηστείας μεσοπορήσαντες στάδιον, τούτω προσψαύοντες, τον νοητόν όφιν νεκρόν δεικνύουσι, και αυτοί αθανατίζονται, και κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού διά της εγκρατείας δεικνύμενοι, κοινωνοί και της αναστάσεως αυτού αναδείκνυνται.


Και ου μόνον τούτο, αλλά και προς το εξής νεανικώς ευδρομούντες, επινικίους τω Θεώ προσκομίζουσι.

Τροπαιοφόρον γαρ και νικητικόν όπλον ο του Κυρίου σταυρός καθέστηκε·

βασιλέων όπλον ακαταμάχητον, Εκκλησίας κέρας,
εχθρών καθαιρέτης, και των πιστών σωτηρία.


Και μακάριοι αληθώς και τρισμακάριοι οι αγνοίς χείλεσι και στόμασι καθαροίς τούτον αξιούμενοι περιπτύξασθαι.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

"Είς την προσκύνησιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού,
τη μέση εβδομάδι των Νηστειών"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου