Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Ευλογητός ο Θεός ο χαρισάμενος τοις αγωνισταίς της νηστείας και το μέσον άθλον της εγκρατείας θεάσασθαι


Μεσοπονήσαντες,
νῦν τὴν ἐγκράτειαν,
καὶ εἰς προσκύνησιν, Χριστέ μου φθάσαντες,
τοῦ ζωηφόρου σου Σταυροῦ,
προσπίπτοντες βοῶμέν σοι·
Μέγας εἶ Φιλάνθρωπε,
καὶ μεγάλα τὰ ἔργα σου,
ὅτι ἐφανέρωσας τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον,
ὃν φόβῳ προσκυνοῦντες κραυγάζομεν·
Δόξα τῇ ἄκρᾳ εὐσπλαγχνίᾳ σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου