Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, καὶ ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐωδίας. Χαίρετε Λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε


Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον,
ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος,
τότε τὸν Άδην ἐνέκρωσας
τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος,
ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·
Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν
δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου