Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Αθλοφόρε Θεόδωρε πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου

Ἀθλητικὴν ἀνδρείαν, καὶ λογικὴν λατρείαν
εὐσεβῶς καθοπλισθείς,
Ἀθλοφόρε Χριστοῦ,
καὶ στερρῶς παραταχθεὶς τῇ δυνάμει αὐτοῦ,
τῶν εἰδώλων τὸ ἀσεβές,
καὶ τῶν Τυράννων τὸ ἀπηνές,
ἀσθενὲς ἀπέδειξας,
καταφρονῶν τῶν βασάνων,
καὶ τοῦ προσκαίρου πυρός.
Ἀλλ' ὦ θείων δωρεῶν καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα,
ἀπὸ πάσης περιστάσεως,
τῇ πρεσβείᾳ σου σῷζε,
τοὺς τελοῦντας
τὴν μνήμην σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου