Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Ιερός Χρυσόστομος:"Μετανοήσωμεν, στενάξωμεν, τύψωμεν το στήθος, γρηγορήσωμεν οι νυστάζοντες, εξυπνίσωμεν, δακρύσωμεν επι ταις αμαρτίαις ημών"


Μηδείς πλανάσθω.

Ουδείς άδικος ή τις των τοιούτων εις την
βασιλείαν των ουρανών ού καταξιωθήσεται.

Αλλ΄εκείνοι μόνον εισελεύσονται, οι ευμετάδοτοι, οι πτωχοί τω πνεύματι, οι πενθούντες, οι πραείς, οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην,
οι καθαροί τη καρδία, και οι ειρηνοποιοί.

Οι τοιούτοι εισελεύσονται εις την βασιλείαν των ουρανών και χαρήσονται και αγαλλιάσονται, ότι ο μισθός αυτών πολύς εν τω ουρανώ.

Υμείς δε οι απάνθρωποι και ανελεήμονες, πορεύεσθε εις το πύρ το εξώτερον, το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού.

Ώσπερ γαρ ούκ ηλεήσατε, ούτω δη υμείς ούκ ελεηθήσεσθε.

Λοιπόν αποχωρείτε απ΄εμού οι εργάται της ανομίας,
υπάγετε εις το σκότος το αιώνιον οι κατηραμένοι και μεμισημένοι,
όπου ο σκώληξ ο ακοίμητος και το πύρ ου σβέννυται,
εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον,
οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

Ταύτα τοίνυν μαθόντες, αδελφοί,
δεύτε, και επιστρέψωμεν εκ της οδού ημών της πονηράς.

Μετανοήσμεν, στενάξωμεν, τύψωμεν το στήθος,
γρηγορήσωμεν οι νυστάζοντες,
εξυπνίσωμεν, δακρύσωμεν επι ταις αμαρτίαις ημών.

Και ει τινός εσυκοφαντήσαμεν ή ηρπάσαμεν,
αποδώμεν ίνα μή κατακριθώμεν.

Ελεήσωμεν, ίνα εύρωμεν έλεος.

Και εί τι έχομεν κατά τινός ή πένητος ή πλουσίου
πάντα συγχωρήσωμεν απ΄αυτής της καρδίας ημών,
ώς ο Χριστός εκέλευσε,

μή πως κατακριθώμεν και καταδικασθώμεν και ημείς
εν τη ημέρα της κρίσεως,
καθώς εκείνοι οι ανελεήμονες και μισάνθρωποι.

Γενώμεθα εις αλλήλους εύσπλαχνοι, φιλάνθρωποι, ήμεροι,
φιλάγαθοι, επιεικείς, μακρόθυμοι, αλλήλοις βοηθούντες,
αλλήλους υπομένοντες, αλλήλοις συγχωρούντες,
αλλήλους διορθούμενοι, αλλήλους νουθετούντες,
αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες,

ίνα και των προειρημένων κολάσεων την πείραν διαφύγωμεν,
και τον παρόντα βίον εν αφέσει αμαρτιών διανύσαντες,
των αιωνίων αγαθών επιτύχωμεν,

χάριτι και φιλάνθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
ώ η δόξα και το κράτος, άμα τω Πατρί και τω αγίω Πνεύματι,
νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.


Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
λόγος εις την Κυριακή της Απόκρεω, περί μετανοίας και ελεημοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου