Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Τὴν τῶν Πατέρων ἅπαντες πληθύν, ὁσίως ἀσκήσασαν, ἐν ᾠδαῖς ἐγκωμιάσωμεν πιστοί, τοὺς Ἱεράρχας δὲ Χριστοῦ, εὐφημήσωμεν ᾄσμασι,θεοφρόνως ὁμοψύχως ἀδελφοί


Θεοπρεπῆ πανήγυριν πιστοί κροτήσωμεν σήμερον
ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων δαψιλῶς Ἱεραρχῶν
καὶ Ἀσκητῶν καὶ Ἱερομαρτύρων
καὶ ὁσίων Γυναικῶν καὶ εὐσεβῶν·
τῶν γὰρ φθαρτῶν κατεφρόνησαν
καὶ τῶν προσκαίρων ἀληθῶς
ἵνα κερδήσωσιτὸν Χριστὸν
καὶ τὰ βασίλεια αὐτοῦ,
καὶ τὰ θεῖα ἐκεῖνα,
ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν,
οὓς οὐδὲ ἤκουσε ποτέ,
ὧν πρεσβείαις ὁ Θεός,
ῥῦσαι φθορᾶς τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου