Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Τὴν παροῦσαν ἡμέραν, ἀπαρχὴν ποιούμενοι βίου σεμνότητος ἑαυτοὺς προθύμως, πρὸς ἀγῶνας πιστοὶ εὐτρεπίσωμεν


Πρὸ τοῦ σωτηρίου Σταυροῦ,
τῆς ἁμαρτίας βασιλευούσης,
τῆς ἀσεβείας ἐπικρατούσης,
τῶν ἀνθρώπων ἐμακαρίζετο,
τρυφὴ σωματικὴ καὶ σαρκικῶν ὀρέξεων,
ὀλίγοι κατεφρόνουν,
ἀφ' οὗ δέ, τὸ τοῦ Σταυροῦ μυστήριον πέπρακται,
καὶ δαιμόνων ἐσβέσθη τυραννὶς τῇ θεογνωσίᾳ,
ἡ τῶν οὐρανῶν ἐπὶ γῆς ἀρετὴ πολιτεύεται·
διὸ νηστεία τιμᾶται,
ἐγκράτεια λάμπει,
προσευχὴ κατορθοῦται,
καὶ μάρτυς καιρός,
ὁ παρὼν δεδομένος ἡμῖν,
ὑπὸ τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου